— Ochrana osobních dat —

Upozornění a GDPR

Mlčenlivost

Při zpracování údajů je pro mě samozřejmostí naprostá mlčenlivost.

GDPR

Děkuji Vám za zájem o mé služby a návštěvu mých webových stránek. Vážím si vaší důvěry a proto je zde v souladu s jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním údajů připraven následující text, jehož účelem je informace o způsobu ukládání Vašich osobních údajů, Vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 101/2000 Sb.

Kdo je správce

Jitka Bieblová, IČO: 05732000, provozovna Přízeř 26, Rožmberk nad Vltavou, Tel. 607 233 122, e-mail : jitka.bieblova@centrum.cz

Prohlášení správce

Prohlašuji, že Vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, etickými, ale také technickými. Splňuji všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Z Vašich osobních údajů využívám a uchovávám:

  • Jméno a příjmení
  • Telefon a email,

Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu s klientem, případně pro zaslání různých informací a pro následnou komunikaci.

Osobní data určená pro kontakt a plánování termínů jsou spravována a uchovávána pouze mnou..

Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, případně IČO) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci a používám je pro účely vedení účetnictví.

Při procházení mých webových stránek používá můj poskytovatel webových služeb Webnode tzv. cookies a základní statistiku návštěvnosti. V rámci tohoto jsou anonymně analyzovány údaje, jako je Vaše IP adresa, které podstránky navštívíte a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nezpracovávám pro lepší cílení reklamy, ale pouze pro ověření čtivosti článků a atraktivnosti jednotlivých stránek, abych mohl zlepšovat kvalitu poskytovaných informací a jejich formu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny Vaše osobní údaje získávám od vás s Vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v případě účetnictví).

Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Moje technika je zabezpečena v souladu s nejnovějšími běžně dostupnými prostředky kvalitní ochrany elektronických dat. Elektronické zadání zakázek emailovou nebo sms formou je bezpečně uloženo u poskytovatele emailových a telefonických služeb, jejichž databáze jsou zabezpečeny v souladu s ochranou osobních údajů a aktuálními požadavky na bezpečnost profesionálních či firemních emailových a telefonických providerů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  • Máte právo na informace, jak je s Vašimi daty nakládáno, což plním touto stránkou.
  • Máte právo na nahlédnutí na Vaše osobní údaje. Můžete mě kdykoliv kontaktovat a já vám doložím, jak Vaše osobní údaje uchovávám a můžete si je také kdykoliv zkontrolovat.
  • Máte právo na výmaz vašich údajů z mé databáze. Můžete kdykoliv požádat ať už telefonicky nebo emailem a já Vaše údaje bez odkladu a definitivně vymažu či skartuji.
  • V některých případech existuje zákonná povinnosti evidovat některé údaje i po výmazu všech ostatních po určitou dobu (např. evidence vystavených daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje kromě těch, které jsou vázány jiným zákonem.
  • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů..
  • Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nenakládám v souladu s platnými předpisy, máte právo na podání stížnosti u UOOO, ale budu ráda, když v takovém případě nejprve kontaktujete mě, abych měla možnost případné nesrovnalosti okamžitě napravit.
  • Máte právo na omezení zpracování a vymezení účelu zpracování vašich dat. Můžete mě informovat, že chcete zanechat v databázi nebo mých záznamech např. jen údaje pro potřeby budoucích konzultací, ale nepřejete si nadále zachovávat údaje z našich konzultačních sezení, či emailovou komunikaci. Nebo když máte podezření, že zpracovávám vaše údaje nepřesné údaje nebo je zpracovávám jinak, než si přejete, můžete požádat o vymazání nebo omezení (zastavení) zpracování té které části osobních údajů, která může být takto dotčena.
  • Máte právo na změnu a doplnění vašich údajů. Pokud budete mít nové kontaktní údaje nebo zjistíte, že používám vaše zastaralé a neplatné údaje, můžete své údaje aktualizovat.

Třetí osoby a strany

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatele webových a emailových služeb. Jejich chráněná databáze rovněž podléhá nařízení GDPR.

Vaše údaje jsou zpracovány pouze na území Evropské unie.

Vložte svůj text...